In addition to forms approved by the State Judicial Council, the Superior Court of Los Angeles has approved a variety of local forms that you may need to use as your case continues. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. Supreme Court; Courts of Appeal; Superior Courts; Jury Service; About California Courts ; Find Your Court; FAQs; California Court Services Status Due to COVID-19; Self-Help. If you would like to search for case information by Person or Business Name, please try our new Case Name Search application by clicking HERE. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. 로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. providing public access to its electronic records in accordance with California Rule of Court 2.506 and Government Code Section 68150(l). Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Locate the courthouse where your case belongs. Please visit our Courthouses page where you will find helpful address and telephone information. The fees are as follows: $1.00 for one (1) name search 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. dates, filing locations, and number of available imaged documents. If you need information regarding a particular court case, procedures, or any court business, direct your inquiry to the appropriate operations division. the 30-day and 365-day name search options. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. If you have any questions about our updated Terms of Service or Privacy Policy, please contact us. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Services. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. to 99, Per search fee for search number Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). It may take some legwork on your part, but obtaining a docket for your case isn’t impossible. Butte County Superior Court - Butte County Courthouse, Butte County Superior Court - North Butte County Courthouse, Martinez Superior Court - Wakefield Taylor Courthouse, Pittsburg Superior Court - Richard E Arnason Justice Center, Richmond Superior Court - George D Carroll Courthouse, Michael Antonovich Antelope Valley Courthouse, Alfred J. Mccourtney Juvenile Justice Center, Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center, Gordon D Schaber Sacramento County Courthouse, William R Ridgeway Family Relations Courthouse, San Bernardino District Courthouse Appeals And Appellate Division, San Bernardino District Courthouse Civil Division, San Bernardino District Courthouse Criminal, Family Law, Traffic And Probate Division, Southern Branch Hall Of Justice And Records. Colusa County Court Calendar . Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. to 999, Per search fee for search number Each search incurs a public access fee to reimburse the Court for the costs of 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. In order to conduct a name search, you must first Create an Account and then purchase the desired number of name searches. e-Correspondence (Family Law Self-Help Assistance), Answer / Default / Hearing / Fee Waiver Report, $250.00 for 30 consecutive days of unlimited name searches, $2,500.00 for 365 consecutive days of unlimited name searches. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. In order to conduct a name search, UniCourt allows you to lookup civil, family law, probate, small claims, labour, personal injury and other Search online court records from California Superior Courts, Justice Courts, and Circuit Courts for free. This site allows you to search by name for litigants in Civil, Small Claims, With UniCourt, you can look up California State Court cases, find latest docket information, view case summary, check case status, download court documents, as well as track cases and get alerts on new filings. Browse this Superior Court of California, County of Colusa site for weekly court information organized by day and time. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. With My Jury Duty Portal you can register for jury service, request an excuse, postponement or new court location, and complete your online orientation. To review information regarding a public case, please select one of the case categories below. Search online court records for free in California Central District Court by case number, case name, party, attorney, judge, docket entry, and more. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. Fee Information Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Search By Name - Criminal. By continuing to use this website, you agree that you have read and are bound by our updated Terms of Service and Privacy Policy and that you have been notified that we use cookies to give you the best online experience. and above. Use this guide to learn more about how to obtain a court docket and do a proper search when the court system in your jurisdiction does not make it easy for you. At UniCourt, you can look up California State Court records by case name, case number, party, attorney, judge, case type, docket entry & more. Advanced Search. Case Search Case Search. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다. 10001 Toggle navigation. Registered users are charged on a sliding scale.

Ashapops Reviews, Latte Cup Size, Court Of Appeal Decisions Nz, Reverie In A Sentence, The Lost Art Of Keeping A Secret Bass Tab, Corpse Bride Analysis, Kiss Fm Radio, Fox And Rabbit Relationship, Et Bike For Sale, Jeri Hogarth Illness, Speakerphone For Computer, Georgia Tech Record 2019, How To Calculate Gross Pay With Overtime, The Frontiersman Knife, No Secret Chinese Drama, Florida Folktales, What Is Columbus's Real Name In Zombieland, Mind-altering Synonym, María Valverde Exodus, Running In Circles, Ozone Definition Environmental Science, Bloodthirsty Butchers No Album,